Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trinity Coaching versie 2016

Download algemene-voorwaarden-trinity-coaching-bootcamp

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1.1 Trinity Coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Trinity Coaching is statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63964406. 1.2 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Trinity Coaching een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten. 1.3 Activiteit: alle activiteiten die Trinity Coaching uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het geven van bootcamp- en overige sportactiviteiten. 1.4 Website: de website van Trinity Coaching. Onder meer te bereiken via www.trinitycoaching.nl.

Artikel 2. Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst
2.1 Op de website van Trinity Coaching zijn de tarieven weergegeven voor de door Trinity Coaching te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen onderhevig zijn aan verandering. 2.2 Indien een Klant deel wenst te nemen aan een Activiteit dient de Klant te beschikken over een abonnement, een strippenkaart of een eenmalige vergoeding te voldoen voor aanvang van de betreffende Activiteit. Voor de Bootcamp les geldt dat er 3x achter elkaar gratis deelgenomen mag worden om te beoordelen of het bevalt. 2.3 De Klant kan zich telefonisch of tijdens de les aanmelden voor het afsluiten van een abonnement of aanschaffen van een strippenkaart. Indien de Klant reeds beschikt over een abonnement, strippenkaart of eenmalig deelneemt aan een Activiteit kan de Klant op ieder moment deelnemen aan een Activiteit. 2.4 Indien de Klant een maandabonnement afneemt bij Trinity Coaching, zal dit abonnement telkenmale stilzwijgend worden verlengd met een periode van één maand, tenzij de Klant Trinity Coaching één maand voorafgaand aan de datum waarop dit abonnement stilzwijgend wordt verlengd, schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen. 2.5 Een strippenkaart wordt aan de Klant verstrekt nadat de Klant de voor de betreffende strippenkaart verschuldigde vergoeding heeft voldaan. 2.6 Trinity Coaching heeft het recht om de Klant zonder opgaaf van redenen geen abonnement of strippenkaart te verlenen of de deelname aan een Activiteit te ontzeggen.

Artikel 3 Rechten & verplichtingen Klant
3.1 De Klant dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van Trinity Coaching gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is Trinity Coaching gerechtigd de Klant de toegang tot een Activiteit te ontzeggen. 3.2 De tijd, datum en locatie waar de Activiteiten plaatsvinden zullen op de Facebook pagina en Website worden weergegeven en zijn onderhevig aan verandering. De Klant is derhalve verplicht voor aanvang van de Activiteit via de facebook pagina of Website na te gaan of zich wijzigingen in de tijd, datum of locatie hebben voorgedaan. 3.3 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de Klant, dient de Klant zo spoedig mogelijk te melden aan Trinity Coaching.

Kinderen:
Het meebrengen van kinderen geschiet op eigen risico. Kinderen die niet meedoen, mogen de training niet belemmeren. Trinity coaching kan en zal geen rekening houden met deze kinderen tijdens de training.
Voor kinderen die wel mee doen moet €5,- per keer worden betaald. De training is GEEN kinder training en wordt ook niet aangepast aan de deelname van de kinderen. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen en hun deelname aan de training. Hun deelname geschiet op risico van de ouder.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Trinity Coaching
4.1 Trinity Coaching zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. 4.2 Trinity Coaching heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten. 4.3 Trinity Coaching mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers aan een Activiteit of (extreme) weersomstandigheden. Ingeval van annulering voor de aanvang van de Activiteit heeft de Klant recht om op een later moment alsnog deel te nemen aan een Activiteit. 4.4 Trinity Coaching heeft het recht beeld- en geluidsopnamen te maken tijdens Activiteiten. Door deel te nemen aan een door Trinity Coaching georganiseerde Activiteit verleent de Klant toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen en de verspreiding van dit materiaal door Trinity Coaching voor promotionele doeleinden. 4.4. Trinity Coaching behoudt zich het recht voor om gedurende 4 weken per jaar, al dan niet aaneengesloten vakantie op te nemen. Trinity Coaching zal zijn uiterste best doen om vervanging te regelen, maar dit is niet gegarandeerd. De verplichting tot betaling blijft tijdens deze periode bestaan.

Artikel 5 Betaling & ontbinding
5.1 De Klant dient alle aan Trinity Coaching verschuldigde bedragen op een door Trinity Coaching te bepalen wijze aan Trinity Coaching te doen toekomen. Bij het uitblijven van betaling zal Trinity Coaching de Klant de deelname aan een Activiteit ontzeggen en de Klant de mogelijkheid bieden alsnog aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Klant daarna nog in gebreke blijft, zal Trinity Coaching de wettelijke incassokosten in rekening brengen, welke in beginsel 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,-. Voor de Bootcamp geldt, dat het abonnementsgeld op de eerste dag van de maand betaald zijn. 5.2 Indien de Klant onverhoopt niet deelneemt aan een Activiteit ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichtingen. 5.3 Een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft het recht om een overeenkomst met Trinity Coaching welke is aangegaan op afstand, binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 5.5 Indien een Klant gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk aan Trinity Coaching te melden. Indien de Klant op het moment van ontbinding al deel heeft genomen aan een of meerdere Activiteiten, zullen de daarvoor verschuldigde vergoedingen worden verrekend met het aan de Klant terug te betalen bedrag

6.1 De Klant doet op eigen risico mee aan de door Trinity Coaching georganiseerde Activiteiten. Trinity Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van diensten. 6.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 6.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Trinity Coaching worden aangenomen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. 6.3 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Trinity Coaching beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. 6.4 De aansprakelijkheid van Trinity Coaching wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Trinity Coaching onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Trinity Coaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 6.5 Aansprakelijkheid van Trinity Coaching voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Privacy & toepasselijk recht
7.1 Trinity Coaching zal de privacy van de Klant respecteren en zal er zorg voor dragen dat persoonlijke informatie die aan Trinity Coaching wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt verwerkt. Trinity Coaching gebruikt persoonsgegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. 7.2 Op alle rechtsbetrekking waarbij Trinity Coaching partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 7.3 De Klant en Trinity Coaching zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 7.4 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter in Arnhem bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Trinity Coaching en de Klant.